6000

IIND-6002 Tutorial 1

Credits

4

Distribution

-

IIND-6003 Tutorial 2

Credits

4

Distribution

-

- IIND-6401

IIND-6402 Pasantía Semestral

Credits

0

Distribution

-

IIND-6403 Pasantía Intersemestral

Credits

0

Distribution

-

IIND-6970 Examen de Propuesta Doctoral

Credits

0

Distribution

-

IIND-6980 Tesis 4cr

Credits

4

Distribution

-

IIND-6981 Tesis 8cr

Credits

8

Distribution

-

IIND-6982 Tesis 12cr

Credits

12

Distribution

-

- IIND-6983

IIND-6990 Sustentación de Tesis

Credits

0

Distribution

-

IIND-6997 Pasantía Estudiantes Externos

Credits

0

Distribution

-