6000

ICYA-6002 Tutorial Course

Credits

4

Distribution

-

ICYA-6007 Tutorial Especial

Credits

1

Distribution

-

ICYA-6402 Pasantía Semestral

Credits

0

Distribution

-

ICYA-6403 Pasantía Intersemestral

Credits

0

Distribution

-

ICYA-6961 Proyecto Dirigido 1

Credits

4

Distribution

-

ICYA-6962 Proyecto Dirigido 2

Credits

4

Distribution

-

ICYA-6963 Proyecto Dirigido 3

Credits

4

Distribution

-

ICYA-6970 Examen de Propuesta Doctoral

Credits

0

Distribution

-

ICYA-6980 Tesis 4cr

Credits

4

Distribution

-

ICYA-6981 Tesis 8cr

Credits

8

Distribution

-

ICYA-6982 Tesis 12cr

Credits

12

Distribution

-

ICYA-6990 Sustentación Tesis

Credits

0

Distribution

-

ICYA-6997 Pasantía Estudiantes Externos

Credits

0

Distribution

-

- ICYA-6998